Tillstånd IVO 2017-10-11T11:50:51+00:00

TILLSTÅND IVO

Living Nordics tillstånd för att bedriva omsorg, vård och behandling:

UNGDOMSHEM

Personer i åldrarna 13-21 med psykosocial problematik, utagerande och asocialt beteende samt diagnoserna ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, OCD, autismspektrumstörning och svagbegåvning.

STÖDBOENDE

Barn och unga från 16 till och med 23 år som varit placerade för social problematik samt barn och unga i samma ålder som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställd hemsituation.

STÖDBOENDE

– har kommit som ensamkommande barn till Sverige,
– tidigare har placerats för social problematik och
– lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation.

HVB

Ensamkommande barn i åldrarna från 14 år till den dag de fyller 19 år som söker asyl eller barn i samma ålder som har fått permanent uppehållstillstånd, PUT, TUT.