Kvalitet och omsorg 2017-10-11T11:53:06+00:00

FOKUS PÅ KVALITET OCH OMSORG

Living Nordic verkar inom områdena stöd och omsorg för barn, unga och unga vuxna. Företaget som förenas i en gemensam humanistisk värdegrund, arbetar för att respekt och jämlikhet ska prägla såväl verksamheter som företagande. Ledningens bredd och gedigna erfarenhet inom området, borgar även för att en kulturell mångfald eftersträvas inom organisationen.

Fokus för Living Nordic är att erbjuda omsorgstjänster med kvalitet där uppdragsgivarens önskemål uppfylls och individens behov är i centrum. Med kvalitet menas att personal har rätt kunskap, utbildning och erfarenhet för sitt uppdrag. Därutöver behöver personal i de olika verksamheterna präglas av både engagemang och intresse. Vidare ska arbetsmiljöarbete, utveckling av metoder och utbildning av personal ske regelbundet och
systematiskt samt att lokaler ska vara funktionella.

Verksamheten bedrivs i linje med de grundläggande värderingar och regler som finns i Socialtjänstlagen. För att säkerställa omsorgens kvalitet, bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete där planering, dokumentation, granskning, uppföljning och utveckling av verksamheten ingår. HVB Living Nordic bedriver idag familjehem, HVB-boende, behandlingshem samt öppenvård med stöd- och träningslägenheter. Living Nordic är anslutna till
Vårdföretagarna – Almega och följer fackliga avtal.