Kvalitet 2017-10-11T11:42:04+00:00

KVALITET

Varje enskild verksamhet kvalitetssäkras genom det ”Systematiska kvalitets- och ledningssystemet”. I ledningssystemet finns rutiner arbetssätt, policys och rutiner för hur verksamheten ska bedrivas. Vårt ledningssystem uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). Alla anställda ska genast rapportera missförhållanden, eller risker för missförhållanden, till föreståndaren/enhetschefen. I verksamheten följer vi
lex Sarah (Socialtjänstlagen). Det skapar kvalitet i verksamheten och minskar risken för missförhållanden.

En ”Egenkontroll” av verksamheten genomförs en gång per år för att identifiera förbättringsområden. I egen kontrollen följs arbetsmiljön upp, synpunkter från personalgruppen, trivselundersökningar och protokoll från arbetsplatsträffar.

Living Nordic ska bedriva verksamhet av sådan kvalitet att vi tillgodoser våra klienters och uppdragsgivares behov, krav och förväntningar samt svarar mot myndigheters krav. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet för såväl klienter, deras anhöriga, uppdragsgivare som medarbetare och andra samarbetspartners.

För att leva upp till vår kvalitetspolicy sätter vi alltid den unges behov och bästa i centrum. Vi är lyhörda för våra uppdragsgivare så att deras behov tillgodoses och förväntningar uppfylls. Vi genomför våra insatser med en hög kvalitet så att de unga vi arbetar med lyckas nå sina mål och socialtjänstens uppdrag slutförs med gott resultat. Vi arbetar med tydliga och mätbara mål som ska vara vägledande i förbättringsarbetet. Samtliga
medarbetare stimuleras, engageras och ges rätt kompetens i det ständigt pågående förbättringsarbetet.