HVB Utlanda 2017-10-13T12:31:41+00:00

HVB Utlanda

HVB Utlanda är ett boende för 12 ensamkommande ungdomar eller syskonpar mellan 14–19 år som söker asyl eller har beviljats permanent uppehållstillstånd. Boendet är geografiskt beläget i ett av centrala Göteborgs lugna villaområden. Inom promenadavstånd finns allt som hör vardagen till såsom kommunal service, sjukvård, kommunikation, fritidsaktivitet, mm. Verksamheten syftar till att de boende i en trygg och hemlik miljö ska utveckla sin väg till ett meningsfullt och tillfredsställande liv. Målet är en god integration i samhället och förbereda för ett självständigt liv.

Varje ungdom har två kontaktpersoner och fokus i vardagsarbetet handlar i huvudsak om stöd och omvårdnad utifrån barnets utvecklings- och integrationsprocess. Även strukturerade behandlingsinsatser i samarbete med öppenvården förekommer. ADL-träning (allmän daglig livsföring) är framträdande. Parallellt erbjuds enskilda samtal där planering, ta hand om sin ekonomi och individuella hälsofrågor är viktiga samtalsämnen.

Gemensamma aktiviteter anordnas två gånger i månaden, planeras utifrån meningsfullhet och främjandet av psykisk hälsa och självförtroende. Alla barn har skolgång alternativt är i sysselsättning. I skolarbetet erbjuds barnen individuellt stöd vid läxläsning.

I personalgruppen finns en bred kulturkompetens och hög kunskapsnivå där ungdomar med olika bakgrund kan möta olika vuxna förebilder. Personal som tillika är kontaktperson ansvarar i samråd med Socialtjänsten för upprättande av genomförandeplan. Kontaktpersoner följer även barnet/ungdomen till skolan och övriga aktiviteter efter behov.